بخش مدیریت پایان نامه های دانشجویی

 کدنام کاملعنوان پایان نامهدانشگاهشروعپایانوضعیت
104 Farzad tabar, Mahtab The effect of the estrogen receptor gene expression in endometrial cells GNRH for Invitro, InvivoAzad Islamic University Science and Technology Branch20082009 Passed
141 Abaadi, Mahdieh Study of sutabale protocol for freezing of human ovarian tissueFerdosi20082010 Passed
83 Abbas abadi, Mohsen A Proteomic analysis of wheat seed embryos in germination and Osmopriming Using protemicsTehran20062008 Passed
132 Abbasi, Mariam Thyroid peroxidase gene expression in endometrial tissue of mice of Balb / c of the estrous cycleIran Medical University20082010 Passed
49 Abbasi-kakroudi, Narges Expression of Indoleamine 2,3-Dioxygenase in endometrium of female mice at different stages of estrous cycleAzad Islamic University Science and Technology Branch20052006 Passed
12345678910...


نرم افزار جامع اطلاعات سامان پژوه، @١٣٩٨ - تمامی حقوق محفوظ است
طراحی و توسعه : مهندس محسن اسلامی فر - پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا